Kancelaria adwokacka w Kielcach

Świadczymy usługi klientom indywidualnym oraz firmom, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Kancelaria adwokacka Aleksandry Frąk mieści się w Kielcach, jednak pomaga osobom z całego kraju, proponując zarówno pełnomocnictwo, jak i porady prawne.

Zakres pomocy prawnej i doradztwa

Adwokat Aleksandra Frąk podejmuje się w szczególności spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi i innymi wypadkami losowymi wymagającymi przepraw z ubezpieczycielami lub osobami, które spowodowały szkodę. Ponadto oferuje swoją pomoc w innych dziedzinach prawa, w tym:

  • rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, ustalenie ojcostwa),
  • pracy (mobbing, dyskryminacja, zwolnienia grupowe, umowy),
  • nieruchomości (podział, wykup, zasiedzenie),
  • karnego (obrona oskarżonych, reprezentacja oskarżycieli),
  • gospodarczego (doradztwo, reprezentacja, obsługa spółek),
  • cywilnego (spadki, zobowiązania, spory),
  • budowlanego (analiza dokumentacji, umowy, reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami),
  • bankowego (opiniowanie umów, reprezentacja w toku negocjacji i postępowania egzekucyjnego),
  • administracyjnego (doradztwo, opiniowanie i reprezentacja)
  • ubezpieczeniowego.

Zakres działań kancelarii adwokackiej

Prawnik ma za zadanie podejmować działania chroniące interesy klienta zarówno na drodze sądowej, jak i wcześniej, możliwie łagodząc spory i dążąc do korzystnego dla klienta rozwiązania. Obowiązki adwokata obejmują także zapobieganie nieprzestrzeganiu przepisów i ochrony interesów swoich klientów poprzez opiniowanie i zatwierdzanie projektów umów, dokumentów i pism (przedprocesowych i procesowych).

Kancelaria prowadzi konsultacje oraz udziela ustnych i pisemnych porad (także online). Zapewnia też reprezentację przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji na terenie całego kraju.

Ponadto kancelaria adwokata Aleksandry Frąk organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.

Styczeń 12, 2017

Prawo ubezpieczeniowe

Dziedzina ta obejmuje ogół norm prawnych, które dotyczą działalności zakładów ubezpieczeń oraz ich stosunków z Klientami. Prawo ubezpieczeniowe to rozległa i dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Kancelaria udziela porad prawnych związanych z odszkodowaniami powypadkowymi, komunikacyjnymi i innymi.


[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo rodzinne

Adwokat bierze udział w postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego. Udziela pomocy członkom rodzin, których wzajemne stosunki wymagają uregulowania na drodze sądowej. Reprezentuje Klienta przed sądem w trakcie sprawy o alimenty, podział majątku, separację, rozwód, ustanowienie lub ograniczenie opieki nad małoletnimi.


[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo pracy

W przypadku problemów między pracownikiem a pracodawcą niezbędna może być opinia prawnika. W Kancelarii udzielane są porady prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS) oraz praw wynikających z Kodeksu Pracy, także w sprawach naruszeń, takich jak mobbing, dyskryminacja i niezasadne zwolnienia.

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo nieruchomości

Do jednych z najbardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu prawa cywilnego należą te dotyczące gruntów i innych majątków nieruchomych. Porady prawne świadczone przez Kancelarię obejmują m.in.: sprawy podziału nieruchomości, ustanowienia służebności, odzyskiwanie majątku, opiniowanie umów dzierżawy i najmu.

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo karne

Sprawy karne są następstwem popełnienia czynu będącego przestępstwem lub wykroczeniem. Kancelaria adwokacka Aleksandry Frąk zajmuje się takimi czynnościami, jak: sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja stron w postępowaniu karnym i karnoskarbowym, obrona oskarżonych, udzielanie konsultacji i porad prawnych.


[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo gospodarcze

Przekształcanie, podziały i łączenie spółek, tworzenie rad nadzorczych, udział w komisjach rewizyjnych czy bieżące doradztwo – to tylko niektóre sprawy prawa gospodarczego, w których pomocna może być opinia prawnika. Kancelaria analizuje i opracowuje zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami cywilnymi dotyczącymi prowadzenia każdego typu działalności.

[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo cywilne

Stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi to sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Są one regulowane przez prawo cywilne. Kancelaria opiniuje i prowadzi sprawy: spadkowe, odszkodowawcze za naruszenie dóbr osobistych i inne dotyczące m.in. prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo budowlane

Szeroko rozumiane prawo budowlane czuwa nad prawidłowością procesu budowy. Kancelaria udziela porad prawnych dotyczących spraw budowlanych, przygotowuje i analizuje dokumenty, takie jak umowy deweloperskie i umowy o roboty budowlane. Pomaga w uzyskaniu zezwoleń i koncesji od organów administracji publicznej.


[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo bankowe

To rozległa dziedzina prawa dotycząca relacji na szczeblu publicznym i prywatnym. Kancelaria reprezentuje zarówno banki, jak i konsumentów w negocjacjach, postępowaniach pojednawczych, sądowych i egzekucyjnych. Opiniuje także postanowienia zawarte w dokumentach i analizuje klauzule abuzywne w umowach bankowych.


[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo administracyjne

Ta dziedzina prawa reguluje stosunki między organami administracji publicznej i podmiotami prywatnymi. Kancelaria prowadzi sprawy prawa administracyjnego, reprezentując przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje państwowe. Udzielana jest pomoc w przygotowywaniu dokumentacji różnego rodzaju.

[…]