Prawo bankowe

Prawo bankowe obejmuje regulacje prawne o charakterze publicznym i prywatnym. Pierwsze dotyczą relacji zachodzących między bankami a organami administracji publicznej na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej. Publicznoprawne regulacje prawa bankowego mają przede wszystkim na celu zapewnienie, aby każdy bank spełniał właściwe normy bezpieczeństwa w swojej codziennej działalności. Zadanie to polskie i unijne organy administracji publicznej realizują przede wszystkim poprzez ustalanie tzw. norm ostrożnościowych i pełnienie bieżącego nadzoru bankowego. Przepisy prywatnoprawne dotyczą natomiast relacji zachodzących  między bankami i ich klientami. Istotnym elementem tych przepisów jest wskazywanie jakiego rodzaju postanowienia zawarte we wzorach umów bankowych mają charakter niedozwolony przez prawo (abuzywny).

Współcześnie znaczna część społeczeństwa korzysta z szeroko reklamowanych pożyczek gotówkowych, kredytów i innych ofert finansowych wystosowywanych przez banki do każdego potencjalnego odbiorcy usług finansowych.

W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów w dziedzinie prawa bankowego, Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

  • opiniowanie wzorów umów i umów zawieranych między bankiem, a jego klientem (w tym analiza pod kątem oceny czy umowa zawiera postanowienia niedozwolne przez prawo),
  • reprezentację Klientów we wszelkich sprawach z zakresu prawa bankowego przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji na terenie całego kraju,
  • reprezentację Klientów w toku negocjacji i postępowania pojednawczego,
  • reprezentację Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje swoje usługi w obszarze prawa bankowego nie tylko na rzecz Klientów będących odbiorcami usług finansowych świadczonych przez banki, ale także na rzecz banków.