Prawo budowlane

Prawo budowlane stanowi zbiór  regulacji prawnych dotyczących przebieg procesu budowlanego. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu wymaga jednak szczegółowej analizy szerokiego zakresu przepisów administracyjnych obejmujących nie tylko prawo budowlane, ale także m.in. prawo ochrony środowiska, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W zakresie szeroko pojętego prawa budowlanym Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci:

  • ustnych i pisemnych porad prawnych w sprawach budowlanych,
  • przygotowywania i analizy dokumentacji budowlanej,
  • przygotowywania projektów umów i opiniowania umów związanych z procesem budowlanym (np. umowa o projekt budowlany, umowa o roboty budowlane, umowy deweloperskie),
  • reprezentacji Klienta przed organami administracji publicznej (w tym m.in. w sprawach o uzyskanie niezbędnych koncesji, decyzji, zezwoleń),
  • reprezentacji Klienta przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju w sprawach o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, o zapłatę z tytułu tej umowy, a także w innych sprawach wynikłych na tle porozumień między stronami umowy o roboty budowlane,
  • reprezentacji Klienta przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju w sprawach związanych z procesem budowlanym.