Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste między podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria Adwokat Aleksandry Frąk oferuje fachową i wszechstronną pomoc prawną  w prowadzeniu spraw cywilnych  z zakresu:

 • prawa rzeczowego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa zobowiązań

 

 

Kancelaria Adwokat Aleksandry Frąk prowadzi między innymi:

 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • sprawy o rozgraniczenie
 • sprawy dotyczące służebności
 • sprawy o naruszenie posiadania
 • sprawy o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
 • sprawy o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • sprawy o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania
 • sprawy o zwrot przedmiotu darowizny
 • sprawy dotyczące zawartych umów

 

W związku z tym Kancelaria mając na celu całościową ochronę interesów prawnych swoich Klientów w ramach prawa cywilnego świadczy między innymi następujące usługi:

 • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,
 • sporządzanie: opinii prawnych, pism procesowych, przedsądowych wezwań do zapłaty/spełnienia świadczenia/zaniechania naruszeń,
 • reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju,
 • reprezentacja Klientów w toku negocjacji i postępowania pojednawczego,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Gałęzią prawa cywilnego jest prawo spadkowe, które obejmuje:

 • sprawy o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek