Prawo gospodarcze

Szczególną gałęzią prawa, która  wyrosła na gruncie prawa cywilnego jest prawo gospodarcze. Ma ono wymiar zarówno prywatny jak i publiczny. Prywatne prawo gospodarcze reguluje zagadnienia dotyczące podejmowania, prowadzenia oraz zakończenia działalności gospodarczej (np. kwestie reprezentacji i prowadzenia spraw spółek prawa handlowego, przekształcanie spółek, nadzór własny spółki – rada nadzorcza, komisja rewizyjna, indywidualna kontrola wspólnika, itd.) Natomiast publiczne prawo gospodarcze regulujące relacje zachodzące  między przedsiębiorcami a państwem i jego organami administracyjnymi publicznej (np. obowiązek uzyskania koncesji, zezwoleń, kwestie nadzoru nad działalnością gospodarczą). Świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób, które planują podjąć własną działalność gospodarczą, Kancelaria m.in.:

  • udziela ustnych i pisemnych porad z zakresu prawa gospodarczego,
  • prowadzi doradztwo i zapewnia reprezentację przed sądem rejestrowym w sprawach zakładania i rejestrowania spółek prawa handlowego,
  • prowadzi bieżące doradztwo w sprawach gospodarczych, w szczególności w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
  • przygotowuje projekty dokumentów korporacyjnych (w tym umów spółek prawa handlowego, uchwał organów spółki),
  • opracowuje, analizuje i opiniuje wewnętrzne regulacje korporacyjne,
  • zapewnia obsługę procesu przekształcenia, podziału lub łączenia spółek prawa handlowego,
  • reprezentuje Klientów przed sądami (w tym w sprawach o zapłatę należności, wykonanie umów gospodarczych,  spełnienie świadczenia, ochronę dóbr osobistych przedsiębiorcy, sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji) na terenie całego kraju.