Prawo karne

Kluczowymi aktami prawnymi tej gałęzi prawa są Kodeks karny, Kodeks karnoskarbowy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednak przepisy karne można także znaleźć m.in. w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w Kodeksie pracy.

W ramach spraw karnych Kancelaria zapewnia:

  • obronę oskarżonych w postępowaniach karnych i karnoskarbowych,
  • obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
  • reprezentację oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym i karnoskarbowym,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia.