Prawo nieruchomości

Nie ulega wątpliwości, że nieruchomości stanowią kluczowy składnik majątku każdego człowieka. W związku z tym regulacje prawne ich dotyczące stanowią istotny element prawa cywilnego. Regulacje te cechuje wysoki stopień ich merytorycznego skomplikowania, specyfika ich interpretacji i stosowania. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w tym obszarze prawa obejmuje m.in.:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych na temat stanu prawnego nieruchomości,
  • sporządzanie pism procesowych, w szczególności w sprawach obejmujących takie zagadnienia jak: zasiedzenie, podział nieruchomości, ustanowienie służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu), wykup nieruchomości, wypłaty odszkodowania z tytułu zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania terenu, w sprawach o zwrot nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, odzyskanie nieruchomości, uzyskanie odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości,
  • reprezentację Klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju,
  • reprezentację Klientów w toku negocjacji i postępowania pojednawczego,
  • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy,
  • reprezentację Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.